Stiftelsens stadgar

Stiftelseförordnade, stadgar och förvaltningsåtagande för Erik Edin Insamlingsstiftelse till hjälp för alkoholen och narkotikans offer.

§ 1

Härigenom förordnar Erik Edin, i sin egenskap av stiftare, att pengar som flyter in efter upprop av honom skall som självständig förmögenhet genom bidrag till och till förmån för vård och fostran av barn och ungdom samt av sjukdom drabbade enskilda och familjer, i kristen anda ge stöd till rehabilitering av alkohol- och narkotikaberoende och därigenom främja ändamålet i enlighet med uppropet.

§ 2

Stiftelsen skall främja ändamålet genom att ge bidrag och anslag av både kapital och (eventuell) avkastning till, främst, enskilda, sammanslutningar eller juridiska personer, som i kristen anda arbetar med rehabilitering av alkohol- och narkotikaskadade, både i Sverige och internationellt.

Stiftelsens ändamål skall även kunna främjas genom att i egen regi bedriva vårdverksamhet och rehabilitering av alkohol- och narkotikaberoende.

Stiftelsens medel skall placeras så att högsta möjliga avkastning uppnås inom ramen för ett lågt risktagande.

§ 3

Stiftelsens styrelse skall bestå av tre till fem ledamöter och två suppleanter. Erik Edin skall under sin livstid eller så länge han ej annat förordnar vara styrelsens ordförande, efter honom Sonia Edin-Gillberg och därefter den styrelsen förordnar.

Avsäger sig ledamot sitt uppdrag i styrelse eller avlider ledamoten, skall styrelsen , med sin kvarvarande sammansättning, utse ny styrelseledamot i den avgångnes ställe.

§ 4

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen äger bemyndiga styrelseledamot eller annan person att teckna dess firma.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av styrelseledamot.

Över styrelsens beslut ska protokoll föras.

§ 5

Styrelsens säte skall vara Stockholms län om ej styrelsen beslutar annat.

§ 6

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Styrelsen avger årligen i maj månad årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

§ 8

Stiftelsen tillgångar skall kunna användas för förvärvande av fastigheter och annan egendom, men alltid i enlighet med stiftelsens angivna syfte. Stiftelsen tillgångar skall kunna förvaltas på ett sätt som framgår av § 2 och som gör att stiftelsen kan uppfylla ändamålet under varaktig tid.

§ 9

Stiftelsen kan, för förverkligandet av sitt ändamål, mottaga gåvor och bidrag av olika slag från enskilda personer, samt offentliga och enskilda institutioner och företag.

§ 10

Stiftelsen äger besluta om information om stiftelsens verksamhet och om förfarandet för sökande av anslag och bidrag från stiftelsen. Styrelsen äger vid behandling av frågor om anslag och bidrag möjlighet att adjungera expertis inom de områden, som stiftelsen har att främja.

§ 11

Stiftelsen äger att för verksamhetens bedrivande, anställa behövlig personal och utfärda lämpliga instruktioner och ordningsföreskrifter.

§ 12

För granskning av styrelsens förvaltning av stiftelsens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, utses årligen av styrelsen, 2 revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Styrelsen skall bereda revisorerna tillfälle att närsomhelst inventera stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt granska stiftelsens räkenskaper och övriga tillgångar. Revisorerna skall, en gång varje år, till styrelsen avgiva revisionsberättelse över sin granskning, i vilken utlåtande om ansvarsfrihet för styrelsen skall tillstyrkas eller avstyrkas.

§ 13

Stiftelsen skall vara registrerad hos den länsstyrelse där stiftelsens styrelse har sitt säte eller huvudsakliga förvaltning.

§ 14

Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte eller huvudsakliga förvaltning.

§ 15

Stiftelsen stadgar må - med undantag för § 1 och denna § - ändras genom beslut av stiftelsen styrelse. Vid sådana beslut gäller dock att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att styrelsen skall vara enig.

§ 16

Stiftelsen må fatta beslut om stiftelsens upplösning, om stiftelsens ändamål inte längre kan fullgöras. För sådana beslut gäller att att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att styrelsen skall vara enig.

Vid upplösningen skall stiftelsens medel överlämnas till annan stiftelse, sammanslutning eller inrättning med huvudsakligt ändamål att så långt som möjligt fullfölja det i § 1 angivna ändamålen.

Stockholm den 1 juni 1997

Stöd oss

Din gåva behövs för att vi ska kunna fortsätta hjälpa
de utslagna i samhället.

Nu kan du även skänka med swish!

585 00-0
123 228 76 54

Hej. Du använder en förlegad webbläsare

Vissa delar av denna websida kommer därför tyvärr inte fungera som den ska för dig. Uppdatera din webbläsare till en nyare version

×